Warehouse Management Systems (WMS)

Sự phát triển của hệ thống quản lý kho (WMS) là rất tương tự như của nhiều giải pháp phần mềm khác. Ban đầu một hệ thống điều khiển chuyển động và lưu trữ các tài liệu trong một nhà kho, vai trò của WMS được mở rộng để bao gồm cả sản xuất ánh sáng, quản lý giao thông, quản lý trật tự, và hệ thống kế toán hoàn chỉnh. Để sử dụng phần mềm của ông hoạt động liên quan đến, MRP, như một sự so sánh, yêu cầu các tài liệu kế hoạch (MRP) bắt đầu như là một hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên liệu trong một môi trường sản xuất.

wms3d