Picking order

Sử dụng các hệ thống kệ pallet, loại kết hợp giữa kệ pallet và loại kệ có thể dùng chung khung của kệ pallet. Việc bốc dỡ hàng được thiết kế nhằm phù hợp với yêu cầu về độ chính xác, với ý tưởng đơn giản rằng các sản phẩm có thể được chọn từng phần đến chuỗi vận hành với tốc độ lựa chọn cao.