Lên kế hoạch Logistics

Dịch vụ:
* Lập Kế hoạch (Master plan)
* Lưu lượng nguyên liệu / lưu trữ / Để hái / lập kế hoạch quản lý
* Kế hoạch ngân sách
* Đánh giá hiệu quả kinh tế