Conveyor systems for pallet

Hệ thống băng tải chuyền được xem như một tập hợp các yếu tố, được thiết kế cho việc vận chuyển hàng, nhận hoặc phân phối hàng hoá đến các địa điểm yêu cẩu, theo quy trình vận hành.