ASRS

Hệ thống lưu trữ và thu hồi tự động ( ASRS) bao gồm một loạt các phương thức kiểm soát sử dụng máy tính cho việc sắp đặt và thu hồi các hàng hoá một cách tự động từ các vị trí lưu trữ riêng biệt. ASRS được áp dụng cho các ứng dụng với một khối lượng rất lớn hàng hoá đang được lưu chuyển vào và ra khỏi kho; Mật độ lưu trữ rất quan trọng do những hạn chế về không gian. Chúng tôi có thể tư vấn toàn bộ từ việc lên kế hoach, thiết kế mới, phân tích tính hiệu quả, lắp đặt và việc uỷ nhiệm lắp ráp, bảo trì.